समावेशित शिक्षणाची वैशिष्टे
 •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 शाळा सर्व प्रकारच्या मुलांना प्रवेश देते.
 • शिक्षकांच्या अंगी सर्व प्रकारच्या मुलांना शिकवण्याचे अध्यापन कौशल्य लागते.
 • विशेष शैक्षणिक गरजा असणाऱ्या मुलांचे सुदधा शिक्षक व संस्था स्वागत करतात.
 • सर्व प्रकारच्या मुलांना शिकवण्याच्या सुविधा शाळेकडे असतात.
 • गरजु मुले शिक्षणापासुान वंचीत राहत नाहीत.
 • मुलांच्या प्रगतीसाठी पालकांची भुमिका मित्रत्वाची असते.
 • शिक्षकांनी मुलांच्या क्षमतेनुसार शिक्षणाची वेगवेगळी उद्दिष्टे ठरवलेली असतात.
 • शिक्षक मुलांची प्रगती वैयक्तिक लक्ष देवुन करतात.
 • कौशल्य विकसनासाठी शाळा मदत करते.
 • सर्व सामान्य व अपंग मुलांचे संबंध प्रस्थापित होतात.
 • शाळेत शैक्षणिक उपक्रमाबरोबर सामाजिक कार्याची माहिती दिली जाते.
 • वर्गात जास्त विद्यार्थी असले तरी उपक्रमाध्ये सर्वांना सहभागी केले जाते.
   
 
Login to access the data
* Required Data
Login :
Password :
 
 


मुख्य पान | आमच्याबद्दल | विभाग व् योजना | मदतनीस | संपर्क | फोटो गॅलरी | RTE Self Declaration | U-DISE & Aadhar
Copyright @ 2011 SSA, Aurangabad. All Rights Reserved. Designed & Developed by Zeal Tech Services